مدیریت بحران در صنعت کشاورزی

بذروکسین
بذروکسین
بذروکسین

کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد هر کشوری می باشد که به طور مستقیم با منابع طبیعی و محیط زیست مرتبط است. از این رو، این بخش همواره در معرض خطرات و بحران‌های طبیعی و انسانی قرار دارد. مدیریت بحران در کشاورزی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای کاهش ریسک و خسارات ناشی از بحران‌ها در این بخش انجام می‌شود و از وارد شدن خسارات به باغات و کشاورزان جلوگیری می کند.